För dig som leder och vill nå ända fram

TPI – Teamprofil

logo

Med en teamprofil får du en tydlig bild över sammansättning i ditt arbetslag. Finns det många med samma framträdande styrkor? Vilka förmågor saknas? Är det någon som avviker i sin profil från övriga? Detta verktyg ger en grund att utgå ifrån om du vill arbeta med din gruppsammansättning och t.ex. visa på hur olika styrkor kan komma att påverka varandra eller för att öka medvetenheten om vilket arbetsätt som driver dem framåt.

Här svarar först var och en som ska ingå i teamet på hur deras bild av teamet ser ut. Därefter tas en gemensam bild fram av alla i teamet. En gemensam bild på teamet bör se ut för att klara uppsatta mål och förväntningar. När denna bild är framtagen diskuteras om styrkor, egenskaper och drivkrafter stämmer överens med mål och förväntningar. Efter detta har man möjligheten att se hur de olika teammedlemmarnas PPI:er motsvarar bilden.

Sedan jämförs den kravprofilen med gruppens styrkor och eventuella utvecklingsområden blir då tydliga.

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2